Puss og maling

En pussbehandling skal ivareta flere funksjoner, både av teknisk og estetisk karakter.

En puss skal:

  • Gi beskyttelse mot klimatiske og mekaniske påkjenninger.
  • Gi arkitektonisk uttrykk i form av planhet, struktur og farge.
  • Evt. tjene som underlag for andre overflatebehandlinger.

En utvendig puss skal hindre og evt. fordele vanninntrengning, slik at fukten ikke trenger inn i underliggende konstruksjon.
En god og teknisk korrekt utført puss kan stå ubehandlet over lengre tid uten å ta skade av klimamessig påvirkning. Puss som uhindret kan oppta og avgi vann blir sjelden skadet som følge av normal værpåkjenning i vårt klima. Opptak og avgivelse av vann regnes også som en naturlig del av pussens normale livsbetingelser. Skader oppstår som regel først når pussen pga. ytre forhold kommer i fuktmessig ubalanse (fuktakkumulering)
Pussmørtler kan være fabrikkfremstilt eller plassblandet. Ved plassblanding er det spesielt viktig å påse at den utførende har god kvalitetskontroll og dokumenterer mørtelen i henhold til regelverket.

En maling skal:

  • Tillate funksjonsriktig fukttransport, langsom oppfukting, rask uttørking
  • Tilfredsstille estetiske og vedlikeholdsmessige krav.

Behovet for fargesetting oppsto primært pga. ønske om mer dekorative fasader, dernest som følge av behov for beskyttelse. Eldre innfargingsmetoder har historisk sett vist seg å ha en beskyttende effekt, mens en del moderne materialer tatt i bruk fra 1950 tallet og utover har vist seg snarere å forkorte enn forlenge pussmaterialenes levetid. Ved valg av fargede overflatebehandlinger bør både historiske og tekniske krav tillegges verdi, i tillegg til økonomiske verdier.

Pussbaserte isoleringssystemer
Pussbaserte isoleringssystemer er brukt i Norge de siste årene, mens andre europeiske land har betydelig lenger erfaring med slike systemer. Det har rådet usikkerhet om denne teknikken gir bygget en ytterkledning som er bestandig under norske klimaforhold. I Norge har det foregått en erfaringsbasert utvikling og utvelgelse som har ført til at de gjenværende systemer på markedet nå er bedre tilpasset norsk klima.

Prinsippet for systemer med puss på isolasjon:

  • Det monteres isolasjon på en eksisterende vegg.
  • Isolasjonen påføres puss i tykkelse 6-25 mm.
  • Pussjiktet armeres med armeringsnett av glassfiber eller metall.

Det er en økende bruk av pussbasert isolering også i nybygg. Der monteres isolasjonsplatene utenpå bæresystemet. Systemet fungerer som en del av fasadens isolasjon og som fasadekledning. De grunnleggende krav om en stabil og bæredyktig bakvegg gjelder både for etterisolering av eksisterende bygg og for klimabeskyttelse og isolering av nybygg.

De siste år er systemer med luftet kledning utviklet også for pusset fasade i Norge. Systemene kan benyttes som rehabiliteringsalternativ til pussbasert etterisolering, og som fasadeløsning på nybygg.

SINTEF Byggforsk har utført mye klimatesting både på systemer med puss på isolasjon og puss på luftet kledning. Testing og dokumentasjon av disse systemene fremgår av SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning for disse systemene.

SINTEF Byggforsk Tekniske Godkjenninger finnes på følgende link

Sist oppdatert 29 september 2021